Raupenkipper und Dumper

Raupenkipper Nutzlast ≤ 700 kg

Tag*           Woche*   Monat*   Vers./Tag
83,00 € 72,00 € 61,00 €   7,00 €

Dumper Nutzlast ≤ 380 kg

Tag*           Woche*   Monat*   Vers./Tag
65,00 € 54,00 € 46,00 €   4,00 €

* € Tages-Mietpreis (netto) bei Mietdauer