Raupenkipper und Dumper

Raupenkipper Nutzlast ≤ 700 kg

Tag*           Woche*   Monat*   Vers./Tag
75,00 € 65,00 € 55,00 €   6,00 €

Dumper Nutzlast ≤ 380 kg

Tag*           Woche*   Monat*   Vers./Tag
59,00 €49,00 €42,00 €  4,00 €

* € Tages-Mietpreis (netto) bei Mietdauer