Hammer

G38700

EPIROC

SB 102

2018

Hydraulikhammer, Aufnahme MS01

David Flak, Telefon: +49 (0) 2831 / 131-120